• Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; công trình thủy lợi, thủy điện; công trình đường bộ, cầu đường bộ.
 • Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình xây dựng giao thông (cầu-đường bộ). Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện.
 • Khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa hình.
 • Chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực công trình xây dựng và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
 • Lập dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
 • Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
 • Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: 

           + Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư;
           + Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình;
           + Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;
           + Đo bóc khối lượng xây dựng công trình;
           + Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình;
           + Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
           + Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;
           + Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng;
           + Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình (trừ các công trình quan trọng Quốc gia);

 • Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;
 • Lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình;
 • Dịch vụ tư vấn đấu thầu;
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, công trình công nghiệp (trừ nhà cửa); xây dựng công trình đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống, đập và đê; xây dựng đường hầm; và các công việc xây dựng khác không phải nhà.
 • Xây dựng nhà các loại;
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
 • Xây dựng công trình công ích.