BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

 

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT
Trình độ học vấn: Kỹ sư

Ông Bùi Văn Giang -Thành viên HĐQT/Tổng GĐ
Trình độ học vấn: Kỹ sư

 
 

Ông Phạm Văn Chỉnh - Thành viên HĐQT/Phó TGĐ
Trình độ học vấn: Kỹ sư

Ông Trần Tiến Tuấn - Thành viên HĐQT
Trình độ học vấn: Kỹ sư

 
 

Ông Trần Quốc Hoàn - Thành viên HĐQT
Trình độ học vấn: Thạc sỹ, Kỹ sư 

Ông Nguyễn Duy Việt Phương - Phó TGĐ
Trình độ học vấn: Thạc sỹ, Kỹ sư

 

 

Ông Đỗ Hoàng Anh - Phó TGĐ
Trình độ học vấn: Thạc sỹ, Kỹ sư